voor 15:00 uur besteld = vandaag verzonden

         ALGEMENE VERKOOP – EN LEVERINGSVOORWAARDEN TOP DIERVOEDERS
Gevestigd te Harskamp handelsregister Gelderland onder nummer 09171024

ARTIKEL 1 : TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
1. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop en verkoop, en  in dat kader  te verrichten diensten, waaronder het geven van adviezen. In dezevoorwaarden wordt onder koper verstaan de opdrachtgever tot het verrichten van diensten. Tussen ons en koper staat vast dat indien eenmaal onder de toepasselijkheid van onderstaande voorwaardenwerd gecontracteerd zij ook op toekomstige transacties onverkort van toepassing zijn.
2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt, dat in geval dat bepalingen  in de algemene voorwaarden van ons en koper strijdig zijn de bepalingen van ons in de algemene voorwaarden te prevaleren.
3. Indien een of meerdere bepalingen in onze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 2 : TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

  1. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld. Wij hebben het recht om een vrijblijvende aanbieding nog tot en met de derde werkdag na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Prijzen die worden genoemd in prijscouranten, brochures en advertenties binden ons niet. Dat is wel het geval indien wij in een tot koper gerichte aanbieding prijzen noemen doch in dat geval uitsluitend voor de uit de aanbieding blijkende termijn, respectievelijk tot ten hoogste 30 dagen na deze datum van de aanbieding, onverminderd het recht op evidente fouten te corrigeren. Een order van koper, waaronder die welke bij een van onze vertegenwoordigers wordt geplaatst, zonder dat daaraan een daarop toegespitste aanbieding is voorafgegaan, word aangemaakt als te zijn tot stand gekomen naar aanleiding van een vrijblijvende aanbieding. Onze facturen zijn tevens een orderbevestiging. Reclames over facturen dienen  binnen 3 werkdagen na factuurdatum schriftelijk bij ons worden ingediend, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht te zijn goedgekeurd.
  2. De prijzen in onze aanbiedingen/offertes gelden voor levering af magazijn, in Euro, exclusief BTW, heffingen van overheidswege, alsmede exclusief verzend-, vracht-, opslag-, bewakings-, administratie-, en emballagekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  3. Wij mogen prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding/aanvaarding en levering prijswijzigingen van meer dan 5% hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, belastingen, halffabrikaten of verpakkingmateriaal.

ARTIKEL 3 : LEVERING
1. De koper is jegens ons verplicht tot onmiddellijke inontvangstneming van de gekochte zaak c.q. de aangeboden prestatie zodra deze aan hem word afgeleverd, c.q. aangeboden.
2. Overeenkomsten termijnen van leveringen zijn nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen. Bij niet tijdige inlevering dienen wij daarom schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij ons een in overleg met ons te bepalen redelijke termijn moet worden gegund om alsnog na te komen.
3. De overeengekomen leveringstermijn kan door ons, zonder dat wij schadeplichtig worden, door een schriftelijke mededeling met ten hoogste vier weken worden verlengd. Koper heeft evenwel het recht om aan ons gemotiveerd mede te delen dat niet levering binnen de door ons genoemde termijn voor hem uiterst nadelig is. Alsdan zullen wij al het mogelijke doen om alsnog binnen de opgegeven termijn te leveren.
4. wij hebben het recht om de te leveren zaken in delen te leveren binnen de overeengekomen c.q. binnen vermelde verlengde termijn. Wij zijn gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te facturen;
5. Tussen koper en ons overeengekomen leverbedingen worden, indien een definitie daarvan in de laatste publicatie door de internationale kamer van koophandel van de incoterms in opgenomen, deze bedingen overeenkomstig die definitie uitgelegd. In afwijking daarvan geldt dat de zaken steeds reizen voor rekening en risico van de koper. Een en ander lijdt uitzondering indien wij uitdrukkelijk levering franco adres koper zijn overeengekomen. In dat geval zijn de zaken voor ons risico tot het moment van aanlevering op het adres koper. In dat geval geschiedt niettemin het lossen van de zaak voor risico van de koper. Voor zijn risico is steeds de schade die wordt veroorzaakt door of ontstaan uit molest;
6. Verkoper behoudt zicht het recht voor om voor orders met een orderwaarde kleiner dan €200 aanvullende vrachtkosten te berekenen.

ARTIKEL 4 : AFROEPCONTRACTEN EB CONTRACTEN ZONDER LEVERINGSTERMIJN
1. hetgeen in deze voorwaarden met betrekking tot leveringen is bepaald geldt tevens voor iedere levering in het kader van een afroepcontract. Indien koper om jet lader een afroepcontract niet binnen een overeengekomen termijn afroept dan hebben wij het recht om na vruchteloze ingebrekestelling alle nog te leveren zaken –al dan niet onder het eisen van een contante betaling- aan te bieden of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en schadevergoeding in rekening te brengen. In het geval van verzuim met betrekking tot de betaling van een levering, hebben wij het recht om komende levering op te schorten of tot het buitenrechtelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Indien geen termijn van levering is bepaald dan geldt een termijn van één maand na het sluiten van de overeenkomst, tenzij deze termijn niet verenigbaar is met de ons ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekende afneembehoeften van de koper, in welk geval een met die behoefte overeenstemmende termijn van toepassing is.

ARTIKEL 5 : ZEKERHEID
1. Indien wij voor of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst duidelijke aanwijzingen verkrijgen omtrent zodanig verminderde kredietwaardigheid van koper dat wij redelijkerwijze aan een volledige nakoming van de verplichtingen van de koper mogen twijfelen, hebben wij het recht om van hem te eisen dat hij (extra) zekerheid naar onze keuze stelt en/of van hem contante betaling te eisen voor komende leveringen. Indien een loper ondanks ingebrekestelling aan ons verlangen niet voldoet, dan morgen wijde overeenkomst ontbinden of de nakoming van onze verplichtingen opschorten totdat integrale betaling is gevolgd en/of al hetgeen koper aan ons verschuldigd is in een keer opeisen

ARTIKEL 6 : EIGENDOMVOORBEHOUD 
1. Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. De eigendom van de door ons uitgeleverde of nog uit te leveren zaken gaat eerst op koper over zodra al onze vorderingen –ook die wegens enig tekort schieten door koper- uit hoofde van bestaande of toekomstige koopovereenkomsten verrichte of te verrichten werkzaamheden, integraal zijn betaald. De voorbehouden eigendom gaat niet op koper over indien wij afstand doen van enige vordering op hem. Hij machtigt ons onherroepelijk om indien een derde de zaken voor hem houdt, aan die derde mede te delen dat hij die zaken voortaan voor ons moet houden, en, indien wij dat wensen, dat hij deze aan ons moet afgeven. Koper mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken niet in pand geven of die zaken op andere wijze laten strekken tot zekerheid voor de betaling van andere vorderingen dan die van ons.

ARTIKEL 7 : BETALING
1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen dertig dagen na fractuurdatum op een door ons aangegeven wijze en plaats. Koper kan geen beroep doen op verrekening of opschorting. Indien wij aan koper een gespecificeerde opgave toezenden en hetgeen hij aan ons verschuldigd is c.q. hetgeen wij aan hem verschuldigd zijn dan dient die opgave tevens als verrekeningverklaring. Zodra de betaaltermijn is verstreken raakt de koper, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en wordt hij vanaf de vervaldatum over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1 procent (1%) per maand tot de dag der voldoening. Telkens na afloop van één jaar wordt het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente, Geschillen met betrekking tot de levering laten steeds de betalingsverplichting van de koper onverlet;
2. Indien loper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van 250,00. Indien wij hogere kosten hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van koper zijn de vorderingen van ons op koper onmiddellijk opeisbaar.
4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten,vervolgens in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de oplopende rente.

ARTIKEL 8 : OVERMACHT
1. Overmacht aan onze zijde heeft tot gevolg dat wij –dit naar onze keuze- onze contractuele verplichtingen niet behoeven na te komen en de overeenkomst voor het gedeelte dat niet is uitgevoerd kunnen ontbinden of de nakoming daarvan kunnen opschorten, zonder dat wij verplicht zijn schadevergoeding aan koper te betalen. Als overmacht worden ondermeer beschouwd staking en/of ziekte van onze werknemers, een tekortkoming en/of overmacht aan de zijde van onze leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog en/of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid,brand en andere ongevallen in ons bedrijf, een en ander voorzover als gevolg van de omstandigheden (verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet van ons kan worden verlangd. Wij verplichten ons om zodra een of meer van genoemde omstandigheden zich voordoen koper daarvan op de hoogte te stellen en hem mede te delen hoe lang die situatie naar verwachting zal voortduren en welke consequentie wij daaraan binden.

ARTIKEL 9 : AANSPRAKELIJKHEID
1. Indien door ons geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van ons jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is geregeld;
2. Indien wij aansprakelijk zijn voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door onze assuradeur te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ons of onze ondergeschikten.

ARTIKEL 10 : KEURING EN RECLAME
1. De afgeleverde zaken dienen door koper terstond na inontvangstneming in ieder geval het geleverde te controleren op hoeveelheid en op de staat van de verpakking, indien koper  wat dit betreft wil reclameren dient hij ons onverwijld, bij voorkeur per telefax, ons op de hoogte te stellen. Koper dient ons in de gelegenheid te stellen de klacht te (doen) onderzoeken.
2. Voort dient koper binnen 10 werkdagen na aflevering van de zaak te onderzoeken of het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en zo nodig binnen deze termijn de geconstateerde gebreken schriftelijk aan ons te melden.
3. Indien het gaat om afwijkingen die in geen geval binnen de twee vorige leden genoemde termijnen konden worden ontdekt, dient de koper binnen 3 werkdagen nadat hij deze gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, althans binnen 3 maanden na levering. Bij ons reclameren.
4. Reclames die worden gedaan na de in dit artikel genoemde termijnen en/of de in het vorige artikel genoemde termijn van 3 maanden na datum aflevering, hoeven wij niet in behandeling te nemen. Koper heeft in dat geval geen enkele vordering op ons.
5. indien wij een dergelijke reclame toch in behandeling nemen dan dienen onze inspanningen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid.
6. Is aan koper een model getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen. Afwijkingen in kleur kunnen nummer aanleiding geven tot enige reclame.
7. Ook indien tijdig word gereclameerd. Blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van ons op de wijze zoals door ons aangegeven.
8. Indien blijkt dat enige reclame ten onrechte is geuit en wij in het kader daarvan werkzaamheden hebben verricht c.q. zaken hebben geleverd, hebben wij het recht om de hieraan verbonden kosten aan koper tegen normaal bij ons geldende prijzen in rekening te brengen.

ARTIKEL 11 : ADVIEZEN
1. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de door ons te geven adviezen, dan hetgeen in het artikel “aansprakelijkheid” is bepaald. Adviezen word geheel vrijblijvend en kosteloos gegeven.

ARTIKEL 12 : OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Wij zijn bevoegd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
–  koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
–  na het sluiten van de overeenkomst ons ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt.
–  Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzicht is zekerheid te stellen voor voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
2. Voorts zijn wij bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maarstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van ons op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien wij de nakoming van de verplichtingen opschort, behouden wij de aanspraken uit de wet en overeenkomst;

ARTIKEL 13 : HERROEPEN

1.U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Vul in: Naam bedrijf, straat & nr., postcode & plaats, e-mailadres, telefoonnr.) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

 

ARTIKEL 14 : INTELLECTUEEL EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN
1. Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde behouden wij de rechten en bevoegdheden voor die wij toekomen op grond van de Auteurswet en het intellectueel eigendomsrecht;
2. Alle door ons verstrekte stukken, reclamefolders, documentatie, overeenkomsten, ontwerpen,  schetsen, tekeningen, software enz.., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door koper en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van ons worden verveelvoudigd, verkocht, verhuurd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

ARTIKEL 15 :  TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
1. de rechterin de vestigingsplaats van ons is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin hebben wij het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Op elke overeenkomst tussen koper en ons is Nederland recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 16 : DEPONERING VOORWAARDEN
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Arnhem onder nummer 09171024

Terug naar boven